Disclaimer voor shop.eejmagazine.nl
eej! magazine (Kamer van Koophandel: 58664742, BTWnr.: NL002234167B88), verleent u hierbij toegang tot shop.eejmagazine.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

eej! magazine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
eej! magazine spant zich in om de inhoud van shop.eejmagazine.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op shop.eejmagazine.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van eej! magazine.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op shop.eejmagazine.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met eej! magazine.Voor op shop.eejmagazine.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan eej! magazine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij eej! magazine.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van eej! magazine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van eej! magazine op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen eej! magazine en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst).
Door het plaatsen van een bestelling geeft de Afnemer te kennen met onze algemene voorwaarden akkoord te gaan. eej! magazine houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: eej! magazine, gevestigd te Aardenburg, ingeschreven in het Handelsregister nummer 58664742. Internetsite: de plaats op het internet waar eej! magazine de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met eej! magazine via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van eej! magazine is NL002234167B88.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en (tenzij anders vermeld) exclusief verzendkosten.
eej! magazine behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Bedenktijd
Afnemer kan binnen 10 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan eej! magazine. Het volledige bedrag zal door eej! magazine worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. eej! magazine zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan de Afnemer terugbetalen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. eej! magazine streeft ernaar om bestellingen binnen 36 uur na ontvangst van de betaling te verzenden, pre-orders uitgezonderd.
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen en pre-orders waarbij een langere levertijd is aangekondigd. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Betaling
Betaling kan gedaan worden via iDEAL, Mistercash/BanContact, overboeking of bij het ophalen van de bestelling in Galerie Katinka te Aardenburg.
In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is eej! magazine gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is eej! magazine tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Retourneren
Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen is Afnemer gerechtigd het product op eigen kosten binnen 10 werkdagen en in een deugdelijke verpakking aan eej! magazine retour te zenden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal eej! magazine, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van eej! magazine wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
eej! magazine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van de goederen tijdens verzending.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Afnemer al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan eej! magazine verschuldigd is, heeft voldaan.

Overmacht
Onder overmacht voor eej! magazine wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van eej! magazine noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij eej! magazine of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Toepasselijkheid
Op elke door eej! magazine met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door eej! magazine met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachten, vragen en op- of aanmerkingen.
Indien er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen per mail, telefonisch of schriftelijk.

#VOLG ONS OP INSTAGRAM OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN.

back to top